NOTICE BOARD

Notice Board

Title सूचना_विशेष-मौका-परीक्षा-२०८०
File
Description

स्नातक तहको आर्किटेक्चरको २०११ ब्याचसम्म, सिमिल एण्ड रुरल र सिभिल (डि.एच.) को २०१२ ब्याच सम्म र अन्य कार्यक्रमहरुको २०१३ ब्याच सम्मको लागि मात्र ।

स्नाकोत्तर तहको 2018 Batch सम्मले मात्र पाउनेछ ।

Uploaded Date 2023-08-18