NOTICE BOARD

Notice Board

Title Notice of Dabibirod for Award Year 2080
File
Description

यस कलेजबाट दिईने Farewell Program 2080 मा निम्न अनुसारको  Award हरुको लागि तल उल्लेखित  विद्यार्थीहरु छनौट भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ । यस उपर कुनै विद्यार्थीलाई चित्त नबुझी दावी विरोध गर्नु परेमा वा छुट भएको भएमा मिति २०८०।०८।२४ गते १:०० बजे भित्र लिखित निवेदन परीक्षा शाखामा बुझाउनको लागि पनि सूचित गरिन्छ ।